Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Πρότυπο Excel Οργανογράμματος

Excel συμπληρωμένο ως προς το οργανόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σχετική Εγκύκλιος

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ν. 4440/2016 - Άρθρο 16 "Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

 1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 (*). Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.
 2. Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.
 3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

(*) Άρθρο 3 –« Έκταση  εφαρμογής» - Yπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

CHARTS

Υφιστάμενα Οργανογράμματα Υπουργείων:

 1. Υπουργείο Εσωτερικών
 2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
 3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 7. Υπουργείο Εξωτερικών
 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 9. Υπουργείο Οικονομικών
 10. Υπουργείο Υγείας
 11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 15. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 18. Υπουργείο Τουρισμού

2016 05 31 1464723114 8201690 orgcharts