Περιγράμματα Θέσεων

  1. Εγκύκλιος  - 18 Οκτωβρίου 2016: "Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
  2. Εγκύκλιος  - 23 Νοεμβρίου 2016: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
  3. Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
  4. Κοινή Υπουργική Απόφαση - 21 Απριλίου 2017: " Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει."
  5. Εγκύκλιος - 15 Μαΐου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης στα Υπουργεία"
  6. Εγκύκλιος- 7 Ιουνίου 2017 "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"