Μη υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης πεδίου «Τρόπος Διορισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι το πεδίο «Τρόπος Διορισμού» καθίσταται προσωρινά μη υποχρεωτικό.

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση των λοιπών πεδίων του προσωπικού τους, προκειμένου η ενημέρωση των στοιχείων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2015, όπως έχει προβλεφθεί με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πεδίο θα καταστεί εκ νέου υποχρεωτικό μέσα στο έτος 2016.