Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση»

Για την ακριβέστερη αποτύπωση του προσωπικού του δημοσίου, ενημερώνουμε τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού ότι προστέθηκαν οι παρακάτω νέες τιμές στο πεδίο «Εργασιακή Σχέση» του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου:

- ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

- ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επίσης, οι τιμές «ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ» και «ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ» ενοποιήθηκαν σε μία τιμή «ΠΡΟΕΔΡΟΙ / ΜΕΛΗ Δ.Σ./ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες να επιλέγουν τις νέες τιμές, για τους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή χρηματοδοτούνται μέσω ανταποδοτικών συμβάσεων ή συμβάσεων μέσω αντιτίμου. Επίσης, προκειμένου για τους απασχολούμενους που εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές δικαστικές διαταγές, θα πρέπει να επιλέγεται η τιμή «Απασχολούμενοι με Προσωρινή Διαταγή / Ασφαλιστικά Μέτρα», ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούσαν πριν τη δικαστική διαταγή.

Παράλληλα, ενημερώνονται οι υπηρεσίες ότι έχει προστεθεί νέα αιτιολογία διαγραφής υπαλλήλου από το Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων «ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ». Όλοι οι απασχολούμενοι των οποίων απορρίφθηκαν οι αγωγές τους, ακόμη και αν άσκησαν ένδικό μέσο ή παραιτήθηκαν από ασκηθέν ένδικο μέσο που διατηρούσε την εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο οι απασχολούμενοι ήταν καταχωρισμένοι στο Μητρώο (π.χ. ως Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.). θα πρέπει μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με την αιτιολογία διαγραφής ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Στην περίπτωση δε που οι εν λόγω απασχολούμενοι έχουν ήδη διαγραφεί από το Μητρώο με άλλη αιτιολογία, παρακαλούνται οι υπηρεσίες να τους υπαγάγουν εκ νέου στο φορέα, επιλέγοντας ως αιτιολογία εισαγωγής «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» και στη συνέχεια να τους διαγράψουν με τη σωστή αιτιολογία.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4172/2013, η διοίκηση υποχρεούται να διερευνήσει ποιες από τις εκκρεμείς αγωγές εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε με σύμβαση έργου (οι οποίες αγωγές έχουν ως αντικείμενο ότι η υφιστάμενη εργασιακή σχέση είναι εκείνη της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου), δεν έχουν συζητηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013. Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, λήγουν αυτοδίκαια τα ασφαλιστικά μέτρα ή οι προσωρινές δικαστικές διαταγές από 1.11.2013 και οι απασχολούμενοι δυνάμει των ανωτέρων αποφάσεων/διαταγών θα πρέπει να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με την ιδια αιτιολογία (ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) και να μην γίνονται αποδεκτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις από τους κατά περίπτωση αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες επισύρει τις ανάλογές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση η συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Στην τιμή «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καταχωρούνται οι ανάδοχοι που έχουν συνάψει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική της διάρκεια είναι από δύο (2) μήνες  και άνω (π.χ. λογιστές, ιατροί, κλπ ), και όχι συμβάσεις που διαρκούν μία ημέρα, όπως π.χ. μουσικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εορτές, ή τραγουδιστές που δίνουν συναυλίες.