Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΝΠΙΔ

Σε συνέχεια της 1ης φάσης απογραφής του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των Δ.Ε.Κ.Ο που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του Ν.3429/2005, η οποία διενεργήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12-7-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ40Χ-ΗΙ6) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε τους φορείς ότιτέθηκε σε λειτουργία η on-line εφαρμογή της απογραφής των Ν.Π.Ι.Δ. η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://npid.apografi.gov.gr.

Στην εν λόγω βάση έχουν ήδη εισαχθεί από την υπηρεσία μας τα δεδομένα του προσωπικού και των οργάνων διοίκησης για κάθε φορέα που ανταποκρίθηκε στην απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο. Δεν έχει ενταχθεί το προσωπικό του οποίου η σύμβαση έληξε έως και 31-12-2013, οι υπάλληλοι που ήταν ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τα πρόσωπα που είχαν μη έγκυρο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.   Κάθε απογεγραμμένος μπορεί να δει τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα https://npid.apografi.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Κατόπιν των ανωτέρω οι Υπεύθυνοι Προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δημοσίων Επιχειρήσεων θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Η υπηρεσία μας έχει ήδη δώσει πρόσβαση στο Μητρώο στους υπευθύνους προσωπικού που δηλώθηκαν από τους φορείς κατά την 1η φάση της απογραφής. Οι υπεύθυνοι προσωπικού θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή https://npid.apografi.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του προσωπικού και των οργάνων διοίκησης του φορέα τους, απογράφοντας τους νέους προσληφθέντες και διαγράφοντας τους υπαλλήλους που αποχώρησαν. Επίσης, θα πρέπει εφεξής να φροντίζουν για την άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή στα στοιχεία των υπαλλήλων.

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο

Δείτε Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής