Απογραφή Σχολικών Καθαριστριών

Ως «Διευθυντής Προσωπικού» των Σχολικών Επιτροπών μπορεί να πιστοποιηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ή κάποιο μέλος της Σχολικής Επιτροπής. Η διαδικασία πιστοποίησης έχει ως εξής:

1. Έγγραφη Αίτηση: Θα πρέπει να μας αποστείλετε στο ΦΑΞ 213 13 13 204 σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση πιστοποίησης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ, με την πλήρη ονομασία της Σχολικής Επιτροπής.

2. Ηλεκτρονική Αίτηση: Την επόμενη μέρα θα υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση ως εξής: ο υπάλληλος που πρόκειται να πιστοποιηθεί εισέρχεται στην εφαρμογή της απογραφής, στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr.

Πατάτε «Είσοδος στην Υπηρεσία».Συμπληρώνετε τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Πατάτε «Είσοδος». Πατάτε «Εξουσιοδότηση». Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Αιτήσεις Διευθυντή Προσωπικού». Πατάτε το κουμπί «Υποβολή Νέας Αίτησης Δ/ντή Προσωπικού. Συμπληρώνετε τα πεδία: Τηλέφωνο, Κινητό, E-mail. Στο πεδίο Φορέας πατάτε «Επιλογή από λίστα». Γράφετε μία χαρακτηριστική λέξη από τη Σχολική Επιτροπή, προκειμένου η εφαρμογή να σας φέρει όλη την ονομασία της.

π.χ. για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, γράφετε τη λέξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και επιλέγετε τη σωστή τιμή. Κατόπιν συμπληρώνετε ΑΦΜ (Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φορέα που έχετε επιλέξει από το προηγούμενο πεδίο), ΦΕΚ Σύστασης/Τροποποίησης Φορέα. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται μόνο εάν υπάρχει ΦΕΚ. Εάν δεν υπάρχει, το πεδίο μένει κενό). Η μορφή του πεδίου είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ/ΕΤΟΣ (π.χ. 548/Α/1985).

Στο πεδίο «Η αίτηση αφορά αντικατάσταση προσωπικού» επιλέγετε ΟΧΙ.

Πατάμε «Υποβολή» για να ολοκληρώσουμε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. όταν η αίτηση πιστοποίησης εγκριθεί, θα απογράψετε τις Σχολικές Καθαρίστριες.

3. Απογραφή των Σχολικών Καθαριστριών.

Διαδικασία: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr.

Πατάτε «Είσοδος στην Υπηρεσία». Συμπληρώνετε τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Πατάτε «Είσοδος».  Πατάτε «Εξουσιοδότηση». Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Εισαγωγή Υπαλλήλων». Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε:

Νέα πρόσληψη. Επιλέγουμε «πρόσληψη με προσδιορισμό ΑΦΜ και Επωνύμου». Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε την εργασιακή σχέση «ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ». Συμπληρώνουμε ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ.

Στο πεδίο «Εγκριτική Απόφαση» αναζητάμε την τιμή «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΥΑ 145586/17−09−2015/Κ1 - 10 Μήνες - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ». Για να τη βρούμε,  πεδίο  πατάμε «Επιλογή από λίστα». Στο πλαίσιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» πληκτρολογούμε μια λέξη, ούτως ώστε η εφαρμογή να μας φέρει όλες τις εγγραφές που περιέχουν αυτή τη λέξη. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πληκτρολογήσουμε «ΣΧΟΛΙΚΩΝ» και μετά πατάμε «ΕΥΡΕΣΗ». Επιλέγουμε την εγκριτική απόφαση. Στη αιτιολογία εισαγωγής επιλέγουμε «Διορισμός/Πρόσληψη» και πατάμε «Επόμενο». Κατά την έξοδο σας οι υπάλληλοι τίθενται σε υπό πρόσληψη και δεν εμφανίζονται στη διαχείριση του προσωπικού σας αλλά στην εφαρμογή «Προσλήψεις». Για την ολοκλήρωση των προσλήψεων ακολουθήστε της οδηγίες όπως αυτές ορίζονται στην εφαρμογή «Προσλήψεις».

Στο πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού» για τις Σχολικές Καθαρίστριες επιλέξτε «ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ)».